Vad är tinnitus?

Förebygga tinnitusFörebygga tinnitus

Behandling av tinnitusBehandling av tinnitus

Symptom på tinnitus

Tinnitus handlar om subjektiva ljudupplevelser av sus eller ringningar som inte beror på ett utomstående ljud och heller inte på en hallucination. Det låter kanske allvarligt att nämna hallucination, men det är viktigt i sammanhanget eftersom psykiska sjukdomar kräver en helt annan behandling än tinnitus. Det finns även fysiska åkommor som resultera i tinnitusliknande symptom och som kan behöva utredas och behandlas.

Exakt vilket ljud som en som lider av tinnitus hör kan variera kraftigt. Det vanligaste är någon form av susning eller ringning från örat men det kan också handla om ojämna ljud som snarare påminner om ett motorljud, ett pulserande ljud eller ett klickande sådant. Exakt vad som hörs kan inte beskrivas annat än med ord av den som lider av tinnitus.

Att ha en generell hörselnedsättning är inte ovanligt vid tinnitus, oavsett om man för stunden hör ljudet eller inte.

Hörs tinnitus hela tiden?

För att man ska kalla det tinnitus krävs att det hörs ett ljud mer än endast tillfälligt och någon gång då och då. Det kännetecknas av att pågå under längre tid än några minuter, och ofta flera gånger per dag. Många som har tinnitus hör det endast i vissa situationer och det kan upplevas som mer eller mindre markant beroende på om man är trött eller inte, i vissa ljudmiljöer, eller efter att man har varit i en viss ljudmiljö under en längre tid.

Tinnitus kan ofta komma om kvällarna när det är helt tyst och man ska försöka sova. Detta upplever många som väldigt störande och en del får hjälp av att ha någon form av ljud på i bakgrunden som gör att man inte hör eller tänker lika mycket på det ljud som man har av sin tinnitus.

Hur högt låter tinnitus?

Detta är svårt att säga eftersom det inte är ett mätbart ljud för någon utomstående. Här kan man endast gå på vad patienter själv säger sig höra, och där vet man att det kan variera, dels mellan patienter, dels hos en och samma patient i olika situationer.

Hur högt tinnitus låter varierar också väldigt mycket beroende på dagsform och form för stunden. Mycket av behandlingen går ut på att lära sig leva med det ljud man nu har, och då finns det olika metoder som kan fungera mer eller mindre bra i vardagen för att inte fokusera på ljudet. Ljudet kanske finns där, men om du kan ignorera det kommer det naturligtvis i slutändan att upplevas som att du inte hör det så mycket. Hos vissa hörs tinnitus endast som ett sus om kvällarna, hos andra kan ljudet vara mer markant och överrösta människors tal eller ljud från radio och TV.

Om man nyligen har fått tinnitus, eller om själva ljudet har förändrats, upplever man det ofta som värre än om man har haft det på samma sätt ett tag och därmed lärt sig ignorera det i många vardagliga situationer.

Vem får tinnitus?

I princip kan alla få tinnitus, men de flesta som vänder sig till sjukvården med besvär som liknar tinnitus är mellan 40 och 70 år gamla. Det finns dock också barn och ungdomar som har tinnitus, och där beror det av naturliga skäl sällan på att de har varit utsatta för hög bullernivå under väldigt lång tid. För att minska förekomsten av tinnitus bland unga kan skolan spela en roll genom att ha ljuddämpande material och möbler i både klassrum och matsalar, för att undvika skrapande stolar och skrammel med tallrikar med mera.

Vanligt bland både kvinnor och män

Även om män kanske traditionellt har arbetat i vad de flesta kännetecknar som bullriga miljöer så är förekomsten av tinnitus ungefär lika vanlig bland kvinnor och män. Det är dock fler män som söker vård för tinnitus. Man vet inte så mycket om hur vanligt tinnitus är bland barn eftersom det inte har undersökts så mycket, men man vet att det förekommer.

Bakgrund hos patient

Den som har utsatts för någon form av trauma mot huvudet, eller som har en nackskada kan också få tinnitus. Faktiskt är det också så att något så enkelt som vax i öronen kan orsaka viss tinnitus i och med att nerver och trumhinnan stimuleras på ett onormalt sätt. Vanligt är att känsliga flimmerhår som finns i hörselmekanismen har försvunnit genom bullerskador. Det finns också ett flertal andra diagnoser där tinnitusliknande ljud kan vara ett symptom, så det är viktigt att konsultera en läkare om man upplever detta.

Musiker som jobbat mycket i högljudda miljöer vid spelningar och liknande löper också en relativt stor risk att drabbas av tinnitus. Här har man ofta lagt mycket tid vid att öva på sitt instrument och eventuellt tillsammans med andra musiker. Även om ljudet är vackert eller effektfullt så kan det ge skador på örats delar och musiker bör därför gärna tidigt börja tänka på att använda hörselskydd när det inte är väldigt viktigt att man upplever ljudet så som det också upplevs för en potentiell publik.

Forskning visar också att tinnitus är vanligare bland de som bor i storstäder och det kan bero på ett mer konstant ljud från trafiken. Forskare har också hypoteser om att många som pendlar långt, vilket är vanligare i storstäder, har högre ljud i hörlurar just för att dränka högt ljud från trafiken under längre sträckor, och att detta kan resultera i större förekomst av sjukdomen.

Vad är tinnitusljudet?

Tinnitusljudet kan i vissa fall härledas till en specifik skada på grund av trauma mot huvudet, och då kan det finnas direkta nervskador som i vissa fall kan placeras och förklaras i detalj. Nerverna reagerar inte som de ska på annat ljud och skickar signaler till hjärnan som får dig att uppleva ett ljud som egentligen inte finns.

Alla mekanismer bakom tinnitus är inte klarlagda idag men det står klart att många som varit i bullriga miljöer under lång tid kan få det. Om man går i starkt ljud under större delen av sin arbetsdag kan nerverna skadas i och med att flimmerhåren försvinner, och de kan missförstå sin funktion och tro att detta ljud är normaltillståndet. När ljudet försvinner försöker hjärnan kompensera för detta genom att själv skapa någon form av ljud. Detta är en av teorierna till ljudet, alltså skadade nerver som skickar onormala signaler till hjärnan.

Det är dock inte endast långvarigt hög ljudnivå som kan orsaka tinnitus utan även vissa sjukdomar och mediciner. Gemensamt är dock att hörselnerverna påverkas och signalerar ljud till hjärnan utan att det faktiskt finns där.

Minska tinnitusljudet

Om du har tinnitus har du säkert märkt att det kan variera hur mycket du hör det. Vid trötthet och stress, liksom vid visst ljud och särskilt vid total tystnad kan det bli mycket påträngande. Tinnitusljudet och hur mycket man störs av det är mycket subjektivt och man kan inte nödvändigtvis göra så mycket åt ljudet i sig, men man kan till exempel se till att få tillräckligt med sömn och att inte ha helt tyst omkring sig för att minska upplevelsen av det.

Om du vill veta mer om tinnitus och andra hörselskador finns Hörselskadades Riksförbund där du kan få mer information om hur du kan få hjälp med att påverka tinnitusljudet.

Förebygga tinnitus i vardagen

Även om arbetsplatsen är det första man tänker på när det gäller mycket bullrig ljudnivå är det också något man bör tänka på i vardagen, särskilt om man också utsätts för mycket ljud i arbetslivet. Här kan det handla om att använda hörselskydd när du kör bil långt, eller för den delen om du åker tåg eller flyger långt.

Även vid hemmaarbete som damsugning eller hobbyarbete i garaget eller på en fest kan du behöva hörselskydd, likaså när du går på bio, där ljudet ofta kan vara väldigt högt.

Du som redan har tinnitus kan också göra mycket för att förebygga problemen med det. Här gäller det att lära känna sina rutiner och vad som gör att ljudet blir mer eller mindre påfrestande. Så kallad beteendeterapi kan vara värdefullt här för att man ska lära sig känna igen mönster och påverka dem i vardagen, för att slippa besvär vid sänggående eller koncentrationsproblem vid krävande arbete eller samtal.

På samhällsnivå finns också åtgärder för att förebygga tinnitus genom att planera städer och byggnader med detta i åtanke. Det finns lagar och regler gällande byggnader och planering av vägnät där just tinnitus motiverar vissa föreskrifter som ska efterlevas.

Förebygga tinnitus på arbetet

Tinnitus kan dels uppstå genom trauma mot huvudet, till exempel en tidigare hjärnskakning eller nack- och huvudskada från en bilolycka eller liknande. Det kan också uppkomma genom att man har utsatts för en hög ljudnivå under lång tid. Tinnitus kan vara en väldigt påfrestande sjukdom att leva med så här blir det viktigt att tänka på förbyggande åtgärder, både för att undvika tinnitus och för att undvika hörselnedsättning.

Att använda lämpliga hörselskydd på arbetsplatsen är A och O för att undvika tinnitus där, likaså att förstås förebygga fallolyckor som kan orsaka allvarliga skador på nacke och huvud. Här ska din arbetsgivare ha koll och kunna vägleda dig i vilka hörselskydd du bör använda. Beroende på hur mycket ljud och vilken typ av ljud du utsätts för behövs olika hörselskydd. När du köper till exempel öronproppar eller hörselkåpor brukar det stå vilken klass de tillhör och hur mycket ljud de skyddar mot. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns information om god arbetsmiljö.

Idag kan man komma ganska långt med öronproppar som man sätter direkt i hörselgången, men behövs mer skydd behöver du ofta gå över till hörselkåpor. I miljöer där sådana används behöver man också ofta kunna kommunicera och då finns hörselkåpor med mikrofon som man kan koppla till sin telefon.

Kontakt med läkare vid tinnitus

Upplever man någon form av ljud utan att det faktiskt är något som låter utanför är det viktigt att ta kontakt med en läkare för att få detta undersökt, särskilt om tinnitus uppkommer plötsligt efter ett starkt ljud i närheten. Tinnitus är en vanlig sjukdom bland vuxna, men det finns vissa andra sjukdomstillstånd som kan ge tinnitusliknande symptom, och det är viktigt att utreda om det möjligtvis handlar om något annat än tinnitus.

Det finns flera så kallade differentialdiagnoser, alltså andra sjukdomar som eventuellt orsakar tinnitus, som kan behöva undersökas. Det kan handla om att kolla upp vissa värden och att läkaren frågar dig om andra symptom som eventuellt skulle kunna härledas till något annat sjukdomstillstånd. Kolesterolvärden och blodtryck kan vara sådant som undersöks till exempel.

Tinnitusliknande symptom är inte nödvändigtvis tinnitus utan kan bero på behandlingsbara sjukdomar, eller på vis medicinering, vilket alltså gör att du kan få hjälp med att bli av med dessa symptom. Om det tinnitusliknande ljudet beror på någon annan bakomliggande sjukdom är det dock inte tinnitus i den egentliga meningen.

Du tar lämpligast kontakt med din vårdcentral för att få hjälp med detta. Det är mycket möjligt att du blir remitterad till en specialist på tinnitus, och i vissa fall kan du även få kontakt med en psykolog eller beteendeterapeut för att lära dig leva med tinnitus. Det är en svårbehandlad sjukdom och många gånger handlar det om att få ett så bra och produktivt liv som möjligt trots att man lider av tinnitus.

Hörselapparat eller vissa typer av implantat kan ibland hjälpa för att minska upplevelsen av tinnitusljudet även om det sistnämnda hör till ovanligheterna som det ser ut idag.

Leva med tinnitus

Att leva med tinnitus är inte alltid det lättaste. Ofta handlar det om att förebygga faktorer som man som patient vet kan påverka. Detta kan gälla stressnivå eller trötthet samt vissa typer av ljudmiljöer som man bör undvika eller begränsa för att inte uppleva problem under tiden eller efteråt. Detta brukar vara mycket personligt. Man kan visserligen få god hjälp av läkare och eventuellt beteendeterapeut, men det kan som sagt var vara mycket personligt.

I många fall handlar det också om att informera familj, vänner och kollegor om problemet för att få hjälp med anpassning av ljudnivå och förståelse. Tinnitus kan ibland leda till att man undviker vissa ljudmiljöer så mycket att det påverkar ens sociala liv. Detta i kombination med den påfrestning som tinnitusen i sig själv innebär kan i vissa fall leda till depression. Det finns studier som visar att dubbelsidig tinnitus kan vara ärftligt, så kanske visar det sig att du inte är ensam om det i familjen.

Det är viktigt att anpassa sitt liv så att man inte byter ut en sjukdom mot en annan i stället, och alla behöver vi socialt liv för att faktiskt må bra i vardagen, gammal som ung, yrkesverksam eller inte.

Använd detta kontaktformulär om du har vidare frågor om tinnituswebben.se eller innehållet på sidan.

Allt du behöver veta om tinnitusAllt du behöver veta om tinnitus